Статут ясел-садка

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.   Херсонський  ясла-садок  №  30 комбінованого типу Херсонської міської ради (далі  ясла-садок), перебуває у комунальній власності міста.

1.2.  Юридична адреса ясел-садка:

73020, Херсонська область, місто Херсон, проспект Святих Кирила та Мефодія, будинок № 18, телефони 29-12-04, 29-21-27.

1.3. Ясла-садок  є юридичною особою, може мати самостійний баланс, має  реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, печатку, штамп, ідентифікаційний код, бланки з власними реквізитами.

1.4. Власником ясел-садка є територіальна громада міста Херсона.

Управління освіти Херсонської міської ради здійснює фінансування ясел-садка, його матеріально-технічне забезпечення.

1.5. Головною метою ясел-садка є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку, забезпечення соціально-психологічної реабілітації та адаптації дитини шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу у комплексі з лікувально-оздоровчою роботою.

1.6. Головні завдання ясел-садка – збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

1.7. У своїй діяльності ясла-садок керується законодавством України та чинними нормативно-правовими актами у галузі освіти, власним Статутом.

 1.8. Ясла-садок  самостійно  приймає  рішення   і  здійснює  діяльність  в  межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням про дошкільний навчальний заклад і власним Статутом.

1.9. Ясла-садок несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за: реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»; забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту,   рівня   і   обсягу;   дотримання   фінансової   дисципліни   та   збереження матеріально-технічної бази.

1.10. Ясла-садок має право:

 • проходити в установленому порядку державну атестацію;
 • визначати форми, методи і засоби організації навчально – виховного процесу за погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради;
 • визначати варіативну частину робочого навчального плану;
 • в установленому   порядку   розробляти   і   впроваджувати   експеримен-

тальні та індивідуальні робочі навчально-виховні плани ;

 • спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними

інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу,  що не суперечить законодавству України;

 • бути розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з чинним законодавством України та власним Статутом;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у

порядку визначеному чинним законодавством України.

1.11. Взаємовідносини з юридичними та фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЯСЕЛ-САДКА

 1. Заклад розрахований на 280 місць.
 2. У яслах-садку функціонують групи загального розвитку та санаторні (для часто хворіючих дітей на простудні захворювання). Ясла-садок має групи з денним перебуванням дітей.
 3. Групи комплектуються за віковими ознаками дітей, з урахуванням частоти та тривалості простудних захворювань – для санаторних груп.
 4. Наповнюваність груп дітьми становить: групи раннього віку - 15 дітей;

дошкільного віку - 20.

 1. Прийом дітей до ясел – садка здійснює керівник протягом календарного року при наявності вільних місць.  Для зарахування дитини необхідно надати:
 •  медичну довідку про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина

може відвідувати дошкільний навчальний заклад;

 •  медичну довідку про епідеміологічне оточення;
 •  свідоцтво про народження дитини;
 •  документи для встановлення батьківської плати;
 •  заяву батьків або осіб, які їх замінюють.

Для зарахування дитини у санаторні групи додатково:

     - висновок територіального лікувально-профілактичного закладу;

     - направлення управління освіти Херсонської міської ради.

2.6. За  дитиною  зберігається  місце  в яслах – садку  у  разі  її  хвороби, карантину,  санаторного  лікування,  на  час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

2.7. Відрахування дитини із ясел – садка може здійснюватись:

 • за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;
 • на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі даного типу;  
 • у  разі   несплати  без  поважних  причин  батьками,   або   особами,   які  їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

2.8. Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють про відрахування дитини становить 10 календарних днів.

2.9. Ясла – садок здійснює соціально – педагогічний патронат сімей з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які не відвідують дошкільних закладів.

 

III. РЕЖИМ РОБОТИ ЯСЕЛ – САДКА

3.1. Ясла – садок працює за п'ятиденним робочим тижнем, вихідні дні - субота, неділя та святкові.

3.2. Щоденний графік роботи груп ясел – садка: з 7.00 до 17.30 годин, чергова група з 7.00 до 19.00 годин.

3.3. Для задоволення потреб населення  ясла – садок може функціонувати протягом року чи сезонно (неповний календарний рік, але не менше як три місяці на рік).

3.4. Режим роботи ясел – садка встановлюється завідувачем за погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради та установами охорони здоров’я.

3.5. Режим роботи ясел – садка встановлюється з урахуванням проведення  лікувально-оздоровчої роботи.

 

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ЯСЛАХ-САДКУ

4.1. Ясла-садок – україномовний.

4.2. Навчальний  рік  у  яслах – садку  починається  1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня  (оздоровчий  період) в яслах –садку проводиться оздоровлення дітей.

4.3. Навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до плану роботи,  який  складається  на  навчальний  рік  та  період оздоровлення.

4.4. План   роботи ясел – садка схвалюється   педагогічною  радою  закладу,  затверджується завідувачем  і  погоджується  з  управлінням освіти Херсонської міської ради. План роботи на оздоровчий період – додатково з міською санітарно – епідеміологічною службою.

4.5.   У яслах – садку визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.5. Навчально-виховний   процес   у яслах – садку здійснюється за Державною базовою програмою та іншими додатковими програмами розвитку дітей.

Ясла – садок організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямами: фізкультурно-оздоровчий, розвиток гармонії інтелекту, духовності та здоров’я, розвиток особистості дитини на основі особистісно орієнтованої моделі виховання, що    передбачає    умови    співробітництва   і партнерства між дорослим і дитиною.

4.6. Ясла – садок може надавати додаткові освітні послуги на підставі угод відповідно до чинного законодавства України.

4.7. Відмова батьків, або осіб, які їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх послуг не можуть бути підставою для відрахування дитини з ясел – садка. 

 

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ В ЯСЛАХ – САДКУ

5.1.Організація харчування здійснюється згідно вимог чинного законодавства.

5.2.Забезпечення продуктами харчування здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами, організаціями.

5.3. В яслах-садку встановлено триразове харчування. У літній оздоровчий період додатково вводиться ІІ сніданок.

5.4. Контроль   за   організацією   та   якістю   харчування,  закладкою продуктів харчування,  кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку,    правильністю   зберігання,   дотриманням   термінів реалізації  продуктів  покладається  на  медичних  працівників  та завідувача ясел – садка.

 

VI. МЕДИЧНЕ ОСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ В ЯСЛАХ – САДКУ

6.1. Медичне обслуговування дітей ясел – садка здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату ясел – садка та територіального закладу охорони здоров’я.

6.2.   Медичний  персонал  здійснює  лікувально-профілактичні заходи,  в  тому  числі  проведення обов'язкових медичних оглядів, контроль   за   станом   здоров'я,   фізичним   розвитком  дитини, організацією   фізичного   виховання,  загартуванням,  дотриманням санітарно-гігієнічних   норм   та   правил,   режимом та  якістю харчування.

6.3. Ясла-садок надає приміщення і забезпечує  належні умови    для    роботи    медичного    персоналу   та   проведення лікувально-профілактичних заходів.

 

VII. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу в яслах – садку є:

діти, завідувач, педагогічні працівники, помічники  вихователів,   батьки   або   особи, що  їх  замінюють,  медичні працівники, особи, що надають освітні  послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2. 3а успіхи в роботі встановлюються різні форми морального та матеріального заохочення. 

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

 • безпечні та   нешкідливі   для   здоров'я   умови  утримання, розвитку,

виховання і  навчання;

 • захист від будь-якої інформації,  пропаганди та агітації,  що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;
 • захист від  будь-яких  форм експлуатації та дій,  які шкодять здоров'ю

дитини,  а   також  фізичного  та  психічного  насильства, приниження її

гідності;

 • здоровий спосіб життя.

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

 • обирати    і    бути   обраними   до   органів   громадського самоврядування закладу;
 • звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку,

виховання і навчання своїх дітей;

 • брати  участь  в  покращанні  організації навчально-виховного процесу та

зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

 • відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;
 • захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і

суді.

   Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

 • своєчасно  вносити  плату  за харчування дитини в яслах - садку у     встановленому порядку;
 • своєчасно   повідомляти ясла – садок  про  можливість відсутності або хвороби дитини;
 • не допускати пропуски дитиною ясел – садка без поважних причин, у тому числі й довготривалих (більше 1 місяця);
 • слідкувати за станом здоров'я дитини;
 • не порушувати режим роботи ясел – садка;
 • інші права, що не суперечать законодавству України.

7.5.  На  посаду педагогічного працівника ясел – садка  приймається  особа,  яка  має  відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує  результативність  та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, законами  України "Про освіту",  "Про дошкільну освіту" іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами внутрішнього трудового розпорядку ясел – садка.

7.7. Педагогічні працівники мають право:

 • на  вільний  вибір  педагогічно  доцільних  форм,  методів  і засобів роботи з дітьми;
 • брати участь у роботі органів самоврядування закладу;
 • на  підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах

тощо;

 • проводити    в    установленому   порядку   науково-дослідну, експериментальну,   пошукову роботу;
 • вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;
 • на   соціальне  та  матеріальне  забезпечення  відповідно  до законодавства;
 • об'єднуватися  у  професійні  спілки  та  бути  членами інших об'єднань

громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

 • на захист професійної честі та власної гідності;
 • інші права, що не суперечать законодавству України.

7.8. Педагогічні працівники зобов'язані:

 • виконувати  Статут,  Правила  внутрішнього трудового  розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
 • дотримуватися   педагогічної   етики,  норм  загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;
 • забезпечувати  емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм  експлуатації  та  дій,  які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства;
 • брати  участь  у  роботі  педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних   з підвищенням професійного  рівня,  педагогічної майстерності, загальної культури;
 • виконувати накази, рекомендації та вказівки керівництва;
 • інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.

7.9. Педагогічні та  інші працівники приймаються на роботу до ясел – садка завідувачем. Педагогічні працівники можуть бути призначеними й на умовах контракту.

7.10.  Працівники ясел – садка несуть відповідальність за збереження життя,  фізичне і психічне здоров'я дитини згідно із законодавством.

7.11.  Працівники ясел – садка  відповідно  до статті   26   Закону  України  "Про  забезпечення  санітарного  та епідемічного благополуччя   населення" проходять періодичні безоплатні  медичні  огляди.

7.12. Педагогічні  працівники  ясел – садка підлягають атестації  яка  здійснюється,  як правило, один раз на п'ять років відповідно   до  Типового  положення  про  атестацію  педагогічних працівників України,  затвердженого  Міністерством освіти і науки України.

7.13. Педагогічні  працівники,  які  систематично  порушують Статут,  Правила  внутрішнього трудового розпорядку ясел – садка, не виконують   посадових   обов'язків,  умови  трудового договору (контракту)  або   за  результатами  атестації,  не  відповідають займаній  посаді  несуть дисциплінарну відповідальність  відповідно  до чинного законодавства.

 

 VIII. УПРАВЛІННЯ ЯСЛАМИ – САДКОМ

8.1.   Управління  яслами – садком  здійснюється  управлінням   освіти   Херсонської міської ради.

8.2.  Безпосереднє керівництво роботою ясел – садка здійснює його завідувач,
що  призначається  та  звільняється  з  посади  управлінням  освіти Херсонської міської ради з дотриманням чинного законодавства.
Завідувачем ясел-садка може бути призначена особа, яка є громадянином України, має відповідну вищу педагогічну освіту не нижче освітнього кваліфікаційного рівня „спеціаліст", стаж педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менш як три роки, а також організаторські здібності, та стан здоров'я, який не перешкоджає виконанню професійних обов'язків.

Завідувач ясел-садка:

 • відповідає   за   реалізацію   завдань   дошкільної   освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту"  та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
 • здійснює  керівництво  і  контроль  за діяльністю закладу;
 • діє  від  імені закладу, представляє його в усіх державних та інших   органах,   установах   і  організаціях,  укладає  угоди  з юридичними та фізичними особами;
 • розпоряджається  в  установленому  порядку  майном  і коштами ясел – садка;  
 • відповідає  за  дотримання  фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;
 • приймає   на   роботу   та   звільняє  з  роботи  працівників ясел – садка;
 • видає  у  межах  своєї  компетенції  накази, контролює їх виконання;
 • контролює  організацію  харчування і медичного обслуговування дітей;
 • затверджує   Правила   внутрішнього   трудового   розпорядку, посадові  інструкції  працівників  за  погодженням з профспілковим комітетом;
 • забезпечує  дотримання  санітарно-гігієнічних,  протипожежних норм  і  правил,  техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
 • контролює  відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку,    виховання    і    навчання    дітей    їх    віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
 • підтримує  ініціативу  щодо  вдосконалення  освітньої роботи, заохочує    творчі    пошуки,   дослідно-експериментальну   роботу педагогів;
 • організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
 • щороку звітує про навчально-виховну,  методичну  і фінансово-господарську  діяльність  ясел – садка на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків, або осіб, які їх замінюють.

8.3.  Постійно діючий колегіальний орган у яслах – садку є Педагогічна рада.

До складу Педагогічної ради входять: завідувач, педагогічні працівники, медичні працівники та інші спеціалісти, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти. Головою педагогічної ради є завідувач яслами – садком.

Педагогічна рада закладу:

 • розглядає   питання   навчально-виховного   процесу   в   яслах-садку   та   приймає відповідні рішення;
 • організовує  роботу   щодо   підвищення   кваліфікації   педагогічних   працівників, розвитку  їх   творчої   ініціативи,   впровадження   досягнень   педагогічної   науки, передового досвіду;
 • приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу. Кількість засідань Педагогічної ради становить чотири рази на рік.

8.4.  Органом громадського самоврядування ясел – садка є Загальні збори колективу закладу та батьків, або осіб, що їх замінюють. Збори скликаються не рідше одного разу на рік. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

 • приймають Статут, зміни до нього та доповнення;
 • обирають Батьківський комітет ясел – садка, її членів і голову, встановлюють термін його повноважень;
 • заслуховують  звіт  завідувача,   голови  Батьківського комітету   ясел-садка  з   питань статутної діяльності закладу, дають йому оцінку шляхом таємного голосування;
 • розглядають   питання   навчально-виховної   роботи,   методичної   та   фінансово-господарської діяльності закладу;
 • затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку  закладу.

8.5.  У період між Загальними зборами діє Батьківський комітет ясел – садка.

Батьківський комітет розглядає питання:

 • покращення харчування дітей;
 • дотримання санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування ясел – садка;
 • формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дітей;
 • розвитку матеріально-технічної бази ясел-садка та його благоустрою;
 • соціально-правового захисту учасників навчально-виховного процесу.

8.6. В яслах – садку   може  діяти Піклувальна рада – орган  самоврядування,  який  формується  з  представників органів виконавчої   влади,  підприємств,  установ,  навчальних  закладів, організацій,  окремих  громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу.

Піклувальна  рада  створюється за рішенням  Загальних  зборів. Члени піклувальної  ради  обираються  на  Загальних  зборах ясел – садка  і працюють на громадських засадах. Очолює Піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів  Піклувальної  ради.  Кількість  засідань  визначається  їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.

Основними завданнями Піклувальної ради є:

 • співпраця   з   органами  виконавчої  влади,  підприємствами, установами,   організаціями,   навчальними   закладами,   окремими громадянами,  спрямована  на  поліпшення  умов  утримання  дітей у яслах – садку;
 • сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної,                   лікувально-оздоровчої бази ясел – садка;
 • сприяння залученню додаткових джерел фінансування ясел – садка;
 • сприяння  організації  та  проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров'я учасників навчально-виховного процесу;
 • організація  дозвілля  та  оздоровлення  дітей та працівників ясел – садка;
 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників;
 • всебічне  зміцнення зв'язків між родинами дітей та яслами – садком;
 • сприяння      соціально-правовому,      захисту      учасників навчально-виховного процесу.

 

IX. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

9.1.  Матеріально-технічна база ясел – садка включає будівлі, споруди,

землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі закладу.

9.2.  Майно ясел – садка є власністю територіальної громади міста і закріплено за ним на праві оперативного управління відповідно до чинного законодавства.

9.3. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна ясел-садка проводиться лише у випадках,  передбачених чинним законодавством.  Збитки, завдані    ясла-садку    внаслідок    порушення    його    майнових    прав    іншими юридичними  та  фізичними  особами,  відшкодовуються  відповідно  до  чинного законодавства.

9.4. Ясла – садок відповідно до чинного законодавства користується землею іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

9.5.  Відповідно до рішення виконкому міської ради № 223/8 від 26.04.1972 р. яслам-садку  передано  в  оперативне  управління  земельну ділянку,  будівлі,  споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики.

9.6. Рішенням виконкому міської ради № 223/8 від 26.04.1972 р. яслам – садку виділена присадибна ділянка площею 0,7976 га.

 

 X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

10.1. Джерелами фінансування є кошти:

 • міського бюджету, у розмірах передбачених нормами фінансування;
 • батьків, або осіб, які їх замінюють;
 • добровільні   пожертвування   і  цільові  внески  фізичних  і юридичних осіб;
 • інші кошти, не заборонені законодавством України.

10.2.  Ясла – садок має право:

 • придбати, орендувати, необхідне йому обладнання та інше майно за

погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради;

 • отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб.

10.3.  Статистична звітність здійснюється яслами – садком раз на рік відповідно до чинного законодавства.

10.4. Порядок    ведення    діловодства    і    бухгалтерського    обліку    ясел – садка визначається чинним законодавством. За рішенням Власника ясел-садка бухгалтерський облік здійснюється централізованою бухгалтерією при управлінні освіти.

 

XI. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

11.1.Ясла – садок  за  наявності  належної  матеріально-технічної та навчально-методичної бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до  законодавства  прямі   зв'язки   з   міжнародними   організаціями  та  освітніми асоціаціями.

11.2. Ясла – садок має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про    співробітництво    з    навчальними    закладами,    науковими    установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

 

XII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЯСЕЛ – САДКА

12.1.Основна форма контролю за діяльністю ясел – садка є державна атестація, що проводиться раз на десять років у порядку встановленому Міністерством освіти і науки України.

12.2. Контроль за дотриманням яслами-садком  державних вимог щодо змісту, рівня й  обсягу дошкільної освіти здійснюється Державною інспекцією навчальних закладів та   управлінням  освіти Херсонської міської ради.

12.3. Зміст, форми та періодичність контролю встановлюється управлінням освіти Херсонської міської ради.

 

ХІІІ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЯСЕЛ – САДКА

13.1.Рішення про реорганізацію або ліквідацію ясел – садка приймає Власник. Реорганізація   ясел – садка   відбувається   шляхом   злиття,    приєднання,    поділу, перетворення.

Ліквідація    проводиться    ліквідаційною    комісією,    призначеною  Власником,   а   у   випадках   ліквідації   за   рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління яслами – садком.

13.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно ясел – садка, виявляє його дебіторів та кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс та представляє його Власнику.

13.3.У випадку реорганізації права та зобов'язання ясел – садка переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.